Chauffeur/Bode KGMC

Algemene informatie

Werkgever: Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao
Locatie: Den Haag

Organisatie

Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao te Den Haag (KGMC) is belast met de behartiging van de belangen van de Curaçaose regering in Nederland. Hiernaast worden ook de belangen waargenomen van Curaçaonaars in Nederland als doelgroep.  KGMC draagt zorg voor een optimale sturing en coördinatie van de inbreng vanuit Curaçao inzake het Koninkrijksbeleid en hiervan afgeleide activiteiten op Nederlands en Europees niveau; het binnen de dienst coördineren en zorgdragen voor een éénduidige opstelling van de Curaçaose regering in het samenwerkingsverband met Nederland en in EU-aangelegenheden, het vertegenwoordigen van de Curaçaose regering in politiek-bestuurlijke en juridische interdepartementaal Koninkrijks- en EU-overleg, het adviseren van de Curaçaose ambtelijke en politieke leiding inzake Koninkrijks- en EU-aangelegenheden, het onderhouden van de primaire contacten van de Curaçaose regering met organen van de EU, internationale organisaties die voor Curaçao van belang zijn, de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk bij de EU en alle overige bilaterale contacten die voortvloeien uit de werkzaamheden van het Kabinet.

KGMC is op zoek naar geschikte kandidaten voor vervulling van de functie van Chauffeur/Bode.

Functie 

De chauffeur/bode  is belast met het –op basis van een opgestelde rittenplanning- verrichten van chauffeurswerkzaamheden voor ministers, ambtenaren, gasten en anderen met de daartoe bestemde dienstauto, het uitvoeren van bodewerkzaamheden en het zorgdragen voor een goede onderhoudssituatie van technische apparatuur terzake.

De chauffeur/bode ressorteert onder het hoofd Ondersteunende Diensten.

Resultaatgebieden

Verricht –op basis van een opgestelde rittenplanning- chauffeurswerkzaamheden voor ministers, ambtenaren, gasten en anderen met de daartoe bestemde dienstauto door:

- het bepalen van de route aan de hand van verstrekte opdrachten;

- het als bestuurder uitvoeren van autoritten;

- het treffen van maatregelen bij bijzondere situaties tijdens de rit (het rekening houden met bijzondere weg- en weersomstandigheden waaronder gladheid, het inplannen van arbo-verplichtingen o.a. bij langere afstanden, het ontwijkend rijden volgens veiligheidsprocedures, het zoeken van onverwachte alternatieve routes, het inplannen/uitvoeren van de veiligheidsmaatregelen opgelegd door de daartoe bevoegde autoriteiten bij speciale aangelegenheden, het onderhouden van telefooncontact met de politie, e.d.);

- het zonodig treffen van persoonsbeveiligende maatregelen bij het in- en uitstappen van de vervoerde/te vervoeren personen;

- het bewaken van het voertuig met de daarin aangebrachte veiligheidsvoorzieningen en communicatiemiddelen, scramblers etc.;

- het behulpzaam en gedienstig zijn bij lokale en buitenlandse gasten in woord en daad;

- het informeren van de vervoerde persoon/personen over onregelmatigheden;

- het administratief vastleggen van de ritgegevens;

- het schoonhouden van het voertuig;

- het opstellen van een planning voor de onderhoudsbeurten en het tijdig laten uitvoeren van reparaties;

- het verrichten van klein onderhoud aan het voertuig en het verhelpen van eenvoudige storingen of gebreken.

Voert bodewerkzaamheden uit zoals:

- het bezorgen en ophalen van interne poststukken en andere stukken van en naar de afdelingen alsmede het postkantoor en andere instanties;

- het –in opdracht- doen van kleine inkopen en boodschappen;

- het hijsen en strijken van de vlag.

 
Kennis en vaardigheden

 • algemene vaktechnische kennis van autorijden en kennis van de diverse veiligheidsvoorschriften;
 • praktische kennis van autotechniek en topografie;
 • kennis van de dienstvoorschriften, instructies en interne regels;
 • praktische kennis in het bedienen van technische appratuur en installaties;
 • kennis van veiligheidsvoorschriften, verkeersregels en protocollaire regels;
 • vaardigheid in het kaartlezen, het gebruik van elektronische plaatsbepalingsmiddelen en telecommunicatie-apparatuur;
 • buitengewone rijvaardigheid, toegesneden op ritten bij slechte weersomstandigheden en de persoonsbeveiligende taak;
 • vaardigheid in het bedienen en onderhouden van technische hulpmiddelen en installaties;
 • vaardigheid in het inschatten van veiligheidsbedreigende situaties en het treffen van (de-escalerende) maatregelen;
 • vaardigheid in het beoordelen van de onderhoudstoestand van de dienstauto en aanverwante zaken;
 • vaardigheid in het klantvriendelijk benaderen van de te vervoeren personen.

 

Functie-eisen

 • opleiding op VBO-niveau;
 • in het bezit zijn van een rijbewijs BE;
 • representatief en discreet;
 • in staat zijn zich in wisselende situaties te kunnen aanpassen;
 • actuele cursus veiligheid/slipcursus;
 • vergelijkbare cursussen als de cursussen die door de chauffeurs van Nederlandse ministers verplicht gevolgd worden, met name op het gebied van veiligheid;
 • enige jaren ervaring als chauffeur.

 

Sollicitatieprocedure/informatie

Stuur uw sollicitatiebrief met een recent c.v. uiterlijk 21 december 2018 per e-mail naar de Directeur van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao, t.a.v. personeelsfunctionaris mw. G. Smeulders: g.smeulders@kgmc.nl.

Voor nadere informatie kunt u een e-mail verzenden naar mw. G. Smeulders: g.smeulders@kgmc.nl