Directeur Bedrijfsvoering Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Algemene informatie

Werkgever: Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie
Locatie: Curaçao

Vereisten

Opleidingsniveau: WO

Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba ontstaat per 1 januari 2022 een vacature voor de functie van Directeur Bedrijfsvoering, in Curaçao.

Het Hof
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

Het Gemeenschappelijk Hof is een verzelfstandigde organisatie die de rechtspraak in de Caribische delen van het Koninkrijk verzorgt. Het Hof heeft vestigingen in Aruba, Curaçao en Sint Maarten en op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Trends en ontwikkelingen buiten de rechterlijke macht die voor de functie van belang zijn:

 • Ondanks de noodzakelijke maatregelen in verband met de Covid-19 situatie is het van groot belang dat de rechtspraak in de Caribische delen van het Koninkrijk kwalitatief goed, toegankelijk en tijdig blijft
 • Toenemende aandacht van de samenleving, politiek en media voor de rechtspraak.

Het Bestuur is (conform artikel 45 Rijkswet) belast met de algemene leiding, organisatie en bedrijfsvoering van het Hof en de Gerechten in eerste aanleg. In het bijzonder draagt de Directeur in het Bestuur zorg voor:

 • Kwaliteit van bestuurlijke en organisatorische werkwijze van Hof en Gerechten
 • Overleg met de Beheerraad over voorbereiden en ontwerpen van begroting en jaarverslag
 • Automatisering, bestuurlijke informatievoorziening, huisvesting, beveiliging, en andere materiële voorzieningen.

De Directeur Bedrijfsvoering bepaalt mede het strategisch beleid en de doelstellingen van de organisatie als geheel en geeft sturing en uitvoering aan de bedrijfsvoering conform het jaarplan. De Directeur Bedrijfsvoering is het niet-rechterlijk lid van het bestuur en wordt benoemd voor een termijn van vijf jaar, met de mogelijkheid van verlenging.


De functie
Het Bestuur van het Hof heeft in de voorliggende periode een aantal trajecten ingezet die uitgewerkt, geïmplementeerd en verder begeleid dienen te worden. De Directeur Bedrijfsvoering speelt daarin een belangrijke rol. Het gaat om de volgende trajecten:

-              De reorganisatie van de Bedrijfsvoering;

-              Het nieuwe Personeelsreglement, waarin als apart onderdeel
               de indexatie van salarissen wordt opgenomen;

-              Een sluitende AO/IC, administratieve organisatie en interne controle,
                welke door een externe accountant wordt gecontroleerd en welke periodiek wordt bewaakt;

-              Huisvesting van het Hof, waaronder de renovatie van het Stadhuis op Curaçao,
               een nieuwe locatie op Sint Eustatius en een nieuwe locatie op Bonaire;

-              De bewaking van de liquiditeit van het Hof en de sluitende controle op
               de verschillende geldstromen uit derdengelden, griffierechten en
               de periodieke bijdragen van de Landen;

-              Verder vormgeven van modern HRM-beleid en dit uitdragen in het tonen van leiderschap.

De Directeur Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor alle PIOFACH-onderdelen, met in totaal 45,1 fte. In de voorgenomen reorganisatie van het Bedrijfsbureau is ervoor gekozen om een deel van de PIOFACH-taken te centraliseren in een Bedrijfsbureau en een deel te decentraliseren naar de vestigingen in Ondersteuningsbureaus. De implementatie en werking hiervan dient nog in belangrijke mate zijn beslag te krijgen in de komende periode.

Het profiel, wat we zoeken
Samenvatting in 6 aandachtsgebieden

 1. Lid bestuur. Is als lid van het collegiaal bestuur van het Hof mede verantwoordelijk voor de strategische visie en doelen van de organisatie, bevordert en bewaakt (de uitvoering van) het beleid met in achtneming van het rechterlijk domein. De Directeur Bedrijfsvoering is daarmee mede verantwoordelijk voor een hoogwaardige en consistente rechtspraak.

De Directeur Bedrijfsvoering benut eigen ervaring en zoekt aansluiting bij ontwikkelingen en behoeften in de maatschappij om een effectief en efficiënt functionerend Hof te creëren. Vanuit dit helicopterperspectief vertaalt de directeur deze ontwikkelingen naar concrete verbetering van en/of vernieuwingen in de bedrijfsvoering.

 1. Advisering. Met het oog op de professionele dienstverlening adviseert de directeur op onafhankelijke en proactieve wijze over interne PIOFACH-vraagstukken.

 2. Ontwikkeling eigen vakgebied. De Directeur Bedrijfsvoering stimuleert binnen een meerjarenperspectief de continue verbetering en werking van processen binnen de organisatie (en op de verschillende vestigingen). Daarbij is de continue monitoring -van een optimale doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitvoering een essentieel element.

 3. Uitvoering eigen vakgebied. De Directeur Bedrijfsvoering geeft sturing en leiding aan de plannings- en verantwoordingscyclus binnen de organisatie. De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van alle PIOFACH-aspecten. Daarin staan de begroting en de juiste kwantiteit en kwaliteit van de personele bezetting centraal. De directeur draagt zorg voor een inspirerende interne communicatie als factor van invloed op de betrokkenheid en motivatie van medewerkers. Daarnaast draagt de directeur zorg voor een adequate informatievoorziening richting het bestuur en -met de mede bestuursleden- richting de beheerraad.

 4. Bevordering effectieve samenwerking. De Directeur Bedrijfsvoering bevordert -als spin in het web- een constructieve samenwerking binnen het Gemeenschappelijk Hof, passend bij de visie en koers van de gehele organisatie. Met oog voor de verschillende culturen en een ontwikkeld inlevingsvermogen geeft de directeur ruimte voor inzichten van anderen en weet deze te combineren tot een optimale aanpak met een focus op besluitvorming en resultaat.

 5. Stimulering ontwikkeling en taakvolwassenheid medewerkers. De Directeur Bedrijfsvoering bevordert de ontwikkeling van een sociaal en veilig werkklimaat en tegelijkertijd een taakvolwassenheid van de medewerkers aan de hand van duidelijke kaders en doelen. De directeur heeft daarbij een voorbeeldfunctie om op die manier anderen te inspireren.

Functie-eisen

 • Beschikt over leidinggevende ervaring en heeft het vermogen om cohesie en verbinding in en tussen de diverse geledingen en vestigingen te realiseren.
 • Afgeronde academische opleiding.
 • Opleiding en/of gevolgde trainingen op managementgebied waardoor verdieping van managementvaardigheden is bereikt, specifiek op het terrein van het effectief doorvoeren van veranderingen in de organisatie (van de bedrijfsvoering).
 • Kennis en ruime ervaring met bedrijfsvoering, financiële processen, personeel en personeelsmanagement en de planning en verantwoordingscyclus.
 • Affiniteit met en algemene kennis van de rechtspraak.
 • Aantoonbaar ruime ervaring met leidinggeven en het motiveren van mensen en het leiden en besturen van de bedrijfsvoering van een organisatie.
 • Aantoonbaar succesvol in het aansturen van meerdere (verander)processen/projecten.
 • Kunnen opereren in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving, waarin gevoelige vraagstukken aan de orde zijn.
 • Heeft statuur, treedt beheerst en doortastend op in moeilijke situaties met hoog afbreukrisico.

Competenties

 • Toegankelijk en communicatief vaardig.
 • Gevoel voor politieke verhoudingen.
 • Strategisch denken en handelen.
 • Omgevings- en organisatiesensitief.
 • Slagvaardig en gedreven.
 • Sociaal vaardig.
 • Beïnvloedingsvermogen.
 • Focus op resultaat en actiegericht.

 

Informatie
Vragen over de vacature, de functie eisen en de arbeidsvoorwaarden kunnen via elisabeth.vanhemert@caribjustitia.org  worden gesteld en er kan ook telefonisch contact worden opgenomen met mw. mr. E.A. Saleh, president (+5999 4634205).
Informatie over het Hof is te vinden op: www.gemhofvanjustitie.org

Solliciteren
Sollicitaties kunnen per email en met een bijgevoegd c.v. onder vermelding van ‘sollicitatie directeur bedrijfsvoering GHvJ 2022’ uiterlijk 25 juni 2021 worden gericht aan: de heer mr. A.J.J. van Rijen, Lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en worden verstuurd naar mevrouw E.M. Alves-van Hemert, management assistent.

 

 

Informatie coronavirus lees meer