De penshonado/rentenierswetgeving

Een penshonado/rentenier is een Nederlander of vreemdeling die de fiscale voordelen wil genieten van de penshonado/renteniers- wetgeving en -status. Deze wet is bedoeld om het voor vermogende personen aantrekkelijk te maken zich op Curaçao te vestigen. Zodoende wordt de economie gestimuleerd door bijvoorbeeld de aankoop van huizen en andere investeringen.

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de penshonado-status, moet u volgens de Landsverordening Inkomstenbelasting (artikelen 23B/C/D/E) aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet u o.a. toegelaten zijn zoals bedoeld in de Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU).

In het geval u niet meer aan de status voldoet, wordt uw vergunning ingetrokken. Dan vervallen ook de voordelen.

Voorwaarden om van de wetgeving gebruik te kunnen maken

In de Landsverordening Inkomstenbelasting staan de voorwaarden vermeld waaraan u moet voldoen om een beroep te kunnen doen op deze regeling. Een van de voorwaarden is dat u onbepaald toegelaten moet zijn.

U moet:

 • Vlak voor het jaar van aanvraag gedurende een aaneengesloten periode van minimaal 5 jaar niet op Curaçao hebben gewoond.
 • Op het moment van inschrijving in het bevolkingsregister minstens 50 jaar oud zijn.
 • Binnen twee maanden na inschrijving in het bevolkingsregister zich bij de bevoegde Inspecteur der Belastingen hebben aangemeld als belastingplichtige die in aanmerking wil komen voor de penshonado-status, hetgeen in de vergunning moet worden opgenomen.
 • Binnen 18 maanden na inschrijving in het bevolkingsregister een woning in eigendom en voor eigen gebruik ter beschikking hebben. Deze woning moet op moment dat u deze aankoopt een waarde hebben van tenminste Naf. 450.000,=.
 • Toegelaten zijn zoals bedoeld in artikel 1 Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU).
 • Krachtens de Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU) zijn toegelaten op grond van een vergunning tot verblijf of een verklaring van rechtswege. In overeenstemming met de Landsverordening krijgt  u een vergunning tot verblijf met als verblijfsdoel: gebruik makend van de penshonadoregeling.

Vereiste documenten

 • Kopie geldig paspoort.
 • Kopie geboorteakte, gelegaliseerd of voorzien van een Apostille (niet ouder dan 6 maanden).
 • Bewijs van goed gedrag (niet ouder dan 3 maanden).
 • Als u getrouwd bent: een kopie van de huwelijksakte, gelegaliseerd of voorzien van een Apostille (niet ouder dan 6 maanden).
 • Als u kinderen heeft: een aanmelding-/inschrijvingsbewijs van een lokale school.
 • Indien een van de ouders van een of meer kinderen niet mee komt naar Curaçao:
  1. kopie paspoort van de achterblijvende ouder; of
  2. verklaring van geen bezwaar van achterblijvende ouder; of
  3. indien vader of moeder alleen het ouderlijke gezag heeft dan een kopie van de uitspraak van het Gerecht.
 • Bewijs van voldoende geldelijke middelen aan te tonen door:
  1. een verklaring van een lokaal gevestigde accountant of accountantskantoor.
  2. een verklaring van een bank waarin staat vermeld dat de aanvrager over voldoende geldelijke middelen beschikt om in eigen onderhoud en die van zijn gezinsleden te kunnen voorzien.
 • Bijgevoegde garantieverklaring, volledig in te vullen en te ondertekenen door verzoeker, vergezegeld met een plakzegel van Naf.5,-.

Het is noodzakkelijk dat de aanvraag en de daaropvolgende procedure volgens de regels verloopt. Wij adviseren u altijd een professional in te huren om de pensionada-aanvraag voor u te regelen.

Voorwaarde met betrekking tot het indienen van het verzoek

Tijdens het indienen van uw verzoek en in afwachting van een besluit moet(en) u (en uw gezin) in het buitenland verblijven. NB. de aanvraag kan niet door u zelf worden ingediend; dit moet gedaan worden door de werkgever of diens wettelijke vertegenwoordiger of gemachtigde. Laatstgenoemde dient van de machtiging een schriftelijk bewijs te kunnen overleggen. Kopieën van de aanvragen en vergunningen in het kader van de penshonado-/rentenierwetgeving worden doorgestuurd naar de Inspectie der Belastingen.

Als uw aanvraag wordt afgewezen, ontvangt u (of uw gemachtigde) per aangetekende post de afwijzende beschikking. De beschikking krijgt formele rechtskracht op het moment dat de beschikking is verstuurd. Op deze beschikking worden de rechtsmiddelen vermeld.

Voor meer informatie over de voorwaarden van de Landsverordening Inkomstenbelasting zie www.belastingdienst.cw en www.pensionado-curacao.info.

Informatie coronavirus lees meer