Verklaring van Rechtswege

Als u onder meer wilt werken of stage lopen op Curaçao, heeft u een Verklaring van Rechtswege nodig. U leest hier hoe u die aanvraagt.

Alle communicatie over een aanvraag en Verklaring van Rechtswege loopt via de Toelatingsorganisatie Curaçao.

Personen die een aanvraag willen indienen voor een Verklaring van Rechtswege en Niet van Toepassing, konden dit elektronisch indienen via de website www.immigrationcur.org.
Met ingang van 1 augustus 2020 is het niet meer mogelijk om aanvragen voor deze verklaringen via de website www.immigrationcur.org in te dienen.

Aanvragen voor deze twee verklaringen dienen via de e-mail intake@immigrationcur.org ingediend te worden. Voor het indienen van een aanvraag voor een Verklaring van Rechtswege en Niet
van Toepassing dient een aanvraagformulier ingevuld te worden. De nodige aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar op de website van de overheid www.gobiernu.cw.

Bij het indienen van de aanvragen moet men rekening houden met de volgende vereisten:

 • Alle documenten moeten gescand zijn en in pdf formaat in één (1) e-mail.
 • De betaling van leges & retributies moet voldaan zijn.
 • Het aanvraagformulier dient elektronisch ingevuld te worden en ondertekend door de aanvrager. In het geval het niet elektronisch ingevuld kan worden, dient de aanvraag in blokletters met een blauwe pen ingevuld te worden.
 • Bij verzending dient in het onderwerp, de naam en geboortedatum van de aanvrager vermeld te worden.
 • Voor elk persoon dient een aparte e-mail gestuurd te worden. In het geval van een gezin, dient dit aangemeld te worden in het bericht. De naam van de hoofdaanvrager dient vermeld te worden.
 • Complete aanvragen dienen voorzien te zijn van een kopie van alle documenten conform de vereistenlijst behorende aan de aanvraag.

Bij het indienen van een aanvraag via de e-mail intake@immigrationcur.org, indien deze compleet is, ontvangt de aanvrager via e-mail een bewijs dat de aanvraag in behandeling is genomen.

Personen die een aanvraag via de website www.immigrationcur.org vóór 1 augustus 2020 hebben ingediend, zullen afgehandeld worden via dit systeem. Deze personen hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Vereiste documenten voor de aanvraag Verklaring van Rechtswege

 • Kopie van geldig paspoort van elk gezinslid.
 • Kopie geboorte uittreksel van elk gezinslid (niet ouder dan 6 maanden).
 • Bewijs van goed gedrag van elk gezinslid boven de 18 jaar(niet ouder dan 3 maanden).
 • Als u getrouwd bent, een kopie  van de huwelijksakte (niet ouder dan 6 maanden).
 • Als u samenwoont:
  • Een kopie van de notariële samenlevingsovereenkomst die in Nederland moet zijn afgesloten.
  • Voor beide partners: een bewijs van ongehuwd/gescheiden/weduwstaat.
 • Als u kinderen heeft: een aanmelding/inschrijving school.
 • Als een van de ouders van een of meer kinderen niet meekomt naar Curacao:
  • Een kopie van het paspoort van de achterblijvende ouder.
  • Een verklaring van geen bezwaar van de achterblijvende ouder of een kopie van de uitspraak van het Gerecht.
 • Bewijs van voldoende geldelijke middelen:
  • Werkgeversverklaring volledig ingevuld en kopie paspoort.
  • Bewijs van voldoende middelen van bestaan voor minimaal 12 maanden (zie onderstaande normbedragen)*.
 • Als de aanvraag door een derde wordt ingediend: een machtiging van de verzoeker.

Gezinshereniging

Gezinshereniging is alleen toegestaan maximaal 1 jaar na toelating van de hoofdverzoeker.

Legalisatie van geboorte- of huwelijksakte

Bent u Nederlander en in een ander land geboren of getrouwd? Dan moet de geboorte- of huwelijksakte gelegaliseerd worden door de Nederlandse ambassade in het land van geboorte of huwelijk. Als landen zijn aangesloten bij het verdrag tot afschaffing van legalisatie voor buitenlandse openbare akten, moet de geboorte- of huwelijksakte zijn voorzien van een Apostille. Voor meer informatie over legalisatie klik hier.

*Normbedragen voldoende geldelijke middelen

Alleenstaande:                                                   NAF 1500,- bruto per maand.

Echtgeno(o)t(e) (indien van toepassing):          NAF 1500,- bruto per maand.

Bij toelating van (voor) kinderen dienen de volgende normbedragen aangetoond te worden:

0-6jr.:                                                                NAF. 250,- per kind.

6-12 jr.:                                                              NAF 350,- per kind.

12 jaar en ouder:                                               NAF. 500,- per kind.

Informatie coronavirus lees meer